Google Търсене на книги

Nagy csontos lány fogyás

Kicsi, kócos lovacska vontatta fáradtan zihálva a süppedős, finom parti homokban. A kocsis, egy sápadt, züllött képű legény álmosan biztatta a kis lovat. Néhányszor végighúzott a hátán az ostorával.

  1. Hogyan lehet lefogyni a sört
  2. Lényeg súlycsökkenés

Végre a Jirglék telkének a lábjában, néhány lépésnyire a Dunától meghúzta a gyeplőszárat. Gabika megállt, széjjelterpesztette bütykös, pókos lábait, a földre eresztette a fejét, s bátortalanul, étvágytalanul tépni kezdte a kövér, illatos füvet.

Ezek is érdekelhetnek

Rekkenő hőség volt. A sárga napsugarak olvadt rézszínűre festették a Dunát és lassan forrásba hozták a vizét. Hangtalan, lomha, fekete uszályhajók tűntek fel a völgyfordulóban és nesztelen ringással lejjebb csúsztak a vízen, miközben a bordájukról leolvadt forró szurok fekete barázdákat rajzolt a sárga vízbe.

Néhány lépésnyire a hajók mögött már sima volt a víz és mozdulatlan. A levegő reszketve, gőzölögve vibrált. A nap korongja alatt kiterjesztett szárnnyal egy halászsas úszott.

A ló zihálva, nyögve lélegzett.

Kapcsolódó Nők Lapja Cafe cikkek

Az ácsok, az erős termetű, vastag karú legények, akik néhány lépésnyi távolságban a Duna partja mellett dolgoztak, észrevették a sárga kocsit. Az arcuk piros volt, vastag izzadságcseppek csillogtak a homlokukon.

Abbahagyták a munkát. Izmoktól dagadó karjukat fáradtan lecsüngették, csontos ujjaik nagy csontos lány fogyás villogtak az éles bárdok.

Otthagyták a sárgán világító lehántott fatörzseket s nagy csontos lány fogyás kocsi köré sereglettek. Binder, az ácsmester megkopogtatta szekercéjével a kocsi falát: - Hohó, Skubics mester!

hogyan lehet böjtölni a zsírvesztésért

Az ácsok jóízűen nevettek. Közelebb húzódtak a kocsihoz, s ők is zörgetni kezdték a kocsi falát. Skubics, a vándor panoptikum tulajdonosa, aki mostanig aludt a kocsi belsejében, felébredt a zajra s kilépett az ajtón. A nap a szemébe sütött, meleg, sűrű levegő ömlött a torkába. Nehányszor megbillentette furcsa formájú, gyűrött kalapját s apró, zöldes szemeit hunyorgatva gondolkodás nélkül hadarni kezdte: - Uraim!

makki ki roti a fogyáshoz

Nagyszerű újdonságokat hozok. Új csodákat. Nagy fáradsággal és óriási pénzáldozattal sikerült megszereznem a világ legritkább látnivalóit. Hoztam egy élő orangutangot, óriási fáradsággal sikerült megszereznem Napóleon koponyáját, amit a temetésekor elloptak, továbbá egy ősmedve csontvázának tetemes részét. Az ácsok nevettek, egymást lökdösték és tátott szájjal figyeltek Skubicsra.

Skubics nem figyelt a közbeszólásokra; folyékonyan, fennakadás nélkül végigmondta mondókáját. A végin egyik kezét a mellére téve, a másikkal nagy gesztussal kört írva a levegőbe, teli torokkal ordította: - Végül megszereztem önöknek a világ legcsudálatosabb látnivalóját, a világ legkövérebb leányát: A kövér lányt.

Az ácsok hangosan nevettek. Marika, a százkilós leány. Mindezeket pedig a legjutányosabb áron, tíz fillérért megnézheti mindenki. Holnap megnyílik a panoptikum. Uraim, legyen szerencsém!

Meghajolt s udvarias, könnyed mozdulattal megemelte a kalapkáját.

Súlykontroll

Skubics hosszú léptekkel kimérte a helyét és beverték a földbe a sátortaró oszlopokat. Ketten voltak csak: a mester s Omnucz, az életunt, züllött képű kocsis. Ezért lassan folyt a munka. Leoldozták a kocsi tetejébe kötözött foltos ponyvákat; kiterítették, megvizsgálták s minthogy több nagy szakadást fedeztek fel rajta, hangosan káromkodtak.

Ekkor előkerült a kocsi belsejéből Skubicsné, egy csontos, férfias arcú asszony s egy vastag tűvel kék posztóból foltokat varrt nagy csontos lány fogyás viharvert ponyvára. Aztán tovább folyt a munka. Szótlanul, lomhán, unottan dolgoztak egész nagy csontos lány fogyás.

A nap forró, mérges sugarakat bocsátott le rájuk s pirosra szítta az arcukat. Lusta, ügyetlen mozdulattal emelték a fejszéjüket s erőtlen ütésekkel, kínos munkával verték le nagy csontos lány fogyás sátortartó gerendákat, tuskókat.

Végre délutánra elkészült a sátor. Tetejére kitűzték a nemzeti színű zászlót s a vörös függönnyel eltakart bejáró elé odaállították a verklit. Skubics mester arca kiderült.

Omnucz forgatni kezdte a verkli fogantyúját s az ócska szerszám belsejéből éles sivítással előtörtek egy régi bécsi keringő megfakult, bágyadt hangjai. A községből lassan szállingózva, elébb egyenkint, majd kettesével, hármasával közeledtek a falusiak. Gyülekeztek a sátor köré a falubeli svábok, bamba tekintetű, hosszú állú legények, kékszoknyás lányok, piros lábú gyerekek.

Előbb távolról szemlélték a sátor titokzatos, élvezetes látnivalókat rejtegető iromba alakját, aztán a zene csalogató, hívogató hangjára észrevétlenül közelebb húzódtak.

Nemsokára ott álltak 15 nap alatt fogyni emelvény alatt s tolongva, viháncolva biztatták Skubics mestert. A legények röhögtek, a lányok vihogva, egymást csipkedve figyelték, utánozták a szavát, ügyetlen ajkukkal elferdítették körmönfont beszédét.

Kíváncsiságuk nőttön nőtt, közelebb tódultak az ajtóhoz, fellibbentették a vörös függönyt, de Skubics felemelte a nádpálcáját, elkergette fogyjon minden második héten s fáradhatatlanul, éles, mekegő hangon szónokolta: - A világ legritkább látványossága, a százkilós leány, aki még csak tizenhat éves, itt látható. Belépő díj csak tíz fillér felnőtteknek, gyerekeknek négy fillér.

Kutyáknak ingyen. A falusiak nevettek, Omnucz vigyorogva játszatta a verklit s a kopott hangszer részegítő régi keringőket muzsikált. A nap, mintha megállt volna a szemközti hegytető csúcsán s bíborszínű tüzes fejével vörösre festette a vizet, a levegőt, a mulatozó emberek arcát.

A völgy északi részében szürkült az égbolt s lomha testű, tompán búgó vontató gőzösök jelentek meg a víz hátán. A falusiak hosszú libasorban visszaballagtak a hegyoldalba épített, fehéren világító házaikba s amikor az esti harangszó elhalása után kiültek a házuk elé alacsony padkájukra, mindenütt Skubics mesterről beszéltek, a rejtelmes, szellemes vándorkomédiásról, Napóleon koponyájáról, az orangutangról, a kövér leányról, aki tizenhat éves korában már száz kilót nyom és izgatottan hallgatták a verkli bánatos, sikongó hangjait.

A lányok Omnuczról is beszéltek, a züllött arcú, merész szemű legényről, nagy csontos lány fogyás fáradhatatlan kedvvel játszotta késő éjjelig az avult, bágyadt bécsi melódiákat.

Keress receptre vagy hozzávalóra

Fukarok és rongyos tíz fillérjükért túl sokat kívánnak. Félek, hogy nem lesznek megelégedve veled. Skubicsné, aki a földbe vert karókon nyugvó katlan alá a vacsorafőzéshez szükséges tüzet rakta, így szólt: - Majd vastagon öltöztetjük.

Marika, a kövér leány sóhajtott. Puha, kövér kezecskéjével félresimította arcába hulló göndör szőke haját.

Sikertörténet: 35 kilót fogyott a szépségkirálynő-jelölt, Csontos Zsanett

Kéken, ábrándosan csillogó szemei bánatosan nézték a hegyoldalban a kis falusi házak ablakában felvillanó piros tüzeket. Ezt mondta: - Milyen jó volna mindig itt élni.

Skubics megvetően intett a kezével. A városban fogunk lakni. Gazdagok leszünk. Egy-két év - azalatt húsz kilóval nehezebb leszel.

nagy karok elveszítik a zsírt

Akkor felemeljük a belépti díjat húsz, esetleg harminc fillérre. Skubicsné kitálalta a vacsorát s így szólt: - Az anyját negyven fillérért mutogattuk.

Százhatvan kilóig vitte. Skubics kapzsian, sóváran csillogó szemmel nézte Marikát. És vágyakozva nézték Marikát, a kincseket, gazdagságot ígérő kövér leányt. Simogatták szemükkel, durva, jóízű tréfákat találtak ki s két kézzel tolták eléje az ízes rizskásával teli tálat. Marika unottan, étvágytalanul turkált az ételben, aztán ellökte magától a kanalat. Egy ideig szomorúan, szótlanul nézte a feje fölött ragyogó csillagokat. A csillagok hidegen, részvétlenül villogtak.

Marika sóhajtott s így szólt halkan, szomorúan: - Unom ezt az életet. Karcsú szeretnék lenni. Skubics mesternek kivörösödött az arca s félelemtől s dühtől remegő hangon kiáltotta: - Akkor koldussá teszel bennünket. Bolond vagy. Nővérem, a te anyád százhatvan kilóig vitte s büszke volt a súlyára. Könnyen és boldogan élt és gazdaggá tett volna bennünket, ha oly korán meg nem hal.

Utolsó szava az volt, hogy az ő pályáján neveljünk. Mit akarsz? Keserű, fájdalmas szomorúság szorította össze a szívét. Eszébe jutottak a karcsú derekú fürge parasztlányok, akiket egész délután irigyen nagy csontos lány fogyás figyelt a sátor hasadékain keresztül.